Gift Card ESPRIT

ОБЩИ УСЛОВИЯ Gift Card & ESPRIT*


Закупуване и ползване

Пакетът за подарък е комплект, състоящ се от, магнитна карта с уникален номер, носеща логото GiftCard и ESPRIT („Картата”) и опаковка с отпечатани Общи Условия. При закупуване на пакета за подарък, купувачът определя и заплаща първоначалния размер на разполагаемите средства по Картата. Тя може да бъде многократно използвана за покупка на стоки или услуги до изчерпване на разполагаемите средства, като при всяка покупка разполагаемите средства по нея се намаляват с цената на закупената стока с ДДС. Условие за ползване на Картата е нейното активиране от лицето, което ще я ползва („Получател”), което се счита за изрично приемане на настоящите Общи условия.

Картата служи единствено за закупуване на стоки или услуги, предлагани в търговските обекти на ESPRIT. Чрез нея не могат да бъдат закупувани стоки или услуги в други обекти, нито извършвани каквито и да е операции, включително теглене на пари в брой, извършване на платежни нареждания, плащане на сметки, парични преводи, разплащания или други транзакции в Интернет или на АТМ-устройства (банкомати). Картата не представлява електронни пари (електронно портмоне) и не е свързана с банкова сметка; срещу нея не могат да бъдат получени пари в брой, чек или кредит. Предоставената от купувача сума, не се пази на влог, не се олихвява и не може да бъде получена обратно. При покупка с Картата в търговските обекти на ESPRIT, закупените стоки могат да бъдат върнати по реда и в съответствие със Закона за защита на потребителите, като в този случай Получателят не може да получи сумата на покупката в брой, а единствено да я замени с други стоки на същата или по-висока стойност, която доплаща.

Aктивиране на Картата и персонален Код

Получателят трябва да активира Картата като изпрати от своя телефон текстово съобщение („SMS”) на номер 17 00 11 на цената по тарифния план на абоната, съдържащо номера на Картата и произволно избран от него 4-цифрен персонален код („Код”). Получателят може и да не посочва Код в съобщението за активиране, като в този случай такъв се генерира автоматично. Получателят получава SMS с потвърждение за успешното активиране на Картата, съдържащо неговия валиден персонален Код, както и датата, от която започва да се начислява таксата за поддръжка. На основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, при активирането на Картата Получателят дава съгласието си за обработване на предоставените от него лични данни от Търговеца и Оператора.

Получателят трябва да въвежда своя валиден персонален Код при всяка покупка с Картата.В случай на забравен Код, Получателят може да получи нов, като повтори процедурата по активиране от същия телефонен номер, от който е било извършено първоначалното активиране.

Справки по Картата

Получателят може да провери разполагаемия остатък по Картата чрез обаждане на телефон 0889 1000 90 на цената по тарифния план на абоната или в интернет на адрес www.giftcard.bg. За извършване на справка Получателят трябва да посочи номера на Картата и валиден персонален Код.

Съхранение и неправомерно използване на Картата

Получателят е длъжен да запамети номера на Картата и персоналния Код, и да опазва Картата от унищожаване, изгубване, кражба, подправяне, копиране, използване по неправомерен начин и други рискове („неправомерно използване”), с усилията, които полага за опазване на собственото си имущество. Получателят е длъжен да съхранява Картата на място, недостъпно за трети лица, да я пази от въздействието на магнитни и други вредоносни носители, както и да извършва всякакви други действия за опазването й. Получателят разбира и се съгласява, че Търговецът и неговите партньори не могат да предотвратят неправомерно използване на Картата и не дължат възстановяване на средства, в случай на неправомерно използване. Търговецът не преиздава открадната или изгубена карта.

Блокиране на Картата

Търговецът или негов партньор има правото да блокира Картата, в случай на нарушаване на която и да е клауза от настоящите Общи условия.Картата се блокира и в случай на 3 (три) последователни неуспешни опита да се въведе валиден персонален Код. В последния случай Получателят може да деблокира Картата, като повтори процедурата по активиране от същия телефонен номер, от който е било извършено първоначалното активиране.

Валидност на Картата и преиздаване

Картата е валидна до пълното изразходване на разполагаемите средства, с които е закупена. Повредена Карта, по която има неизползван остатък, се заменя по писмено искане на Получателя, в което посочва номера й, валиден персонален Код, телефонния номер, от който е активирана, и размера на наличните средства към момента на подаване на искането. Замяната се извършва в 14 дневен срок след подаване на искането, ако са налице условията за това. При подаване на искане за преиздаване на повредена карта, получателят е длъжен да я върне повредената, за което се съставя Приемо-Предавателен Протокол.

При никакви обстоятелства, Карта не може да бъде преиздавана в случаите, когато Получателят не е в състояние да предостави първоначално издадената карта.

Такса за поддръжка

Ако по Картата има неизползван остатък след изтичане на 6 (шест) месеца от датата на закупуването й, по нея започва да се начислява на 1-во число на всеки следващ календарен месец такса за поддръжка. Таксата за поддръжка е в размер на 6 лв. с ДДС. Таксата се приспада ежемесечно от разполагаемия остатък по Картата до неговото окончателно изчерпване.

Отговорност

Търговецът носи цялата отговорност за качеството на предлаганите в търговските му обекти стоки и услуги и за точното изпълнение по договорите за продажба, сключени с Получатели и платени с Карти и такава отговорност не може да бъде търсена от трети лица – партньори на Търговеца. В случай на несъстоятелност или ликвидация на Търговеца, неизразходваните средства по Карти се трансформират във вземания към Търговеца и се удовлетворяват по съответния ред, като не могат да бъдат претендирани от трети лица, включително негови партньори.

Действие и промяна на Общите условия

Всяко лице, което купува, приема, подписва, активира или използва Карта се съгласява, че е обвързано от настоящите Общи условия. Общите условия могат да бъдат променяни при промяна на нормативната уредба. За тези промени Получателят се уведомява чрез Интернет страниците www.giftcard.bg, www.espritbg.com/gift-card-esprit/ или по друг подходящ начин. Промените влизат в сила в срок от 1 (един) месец след обявяването им. Изменените Общи условия се считат за приети от Получателя при първото използване на Картата след влизането им в сила.